Worn books
Cynnig Cymraeg

Cefndir

Sefydlwyd Bla Translation yn 2013 gan Alun Gruffydd pan gychwynnodd weithio fel cyfieithydd annibynnol amser llawn, gan weithio o’i gartref yn Rhostrehwfa, Ynys Môn mewn cornel fach yn yr ystafell sbâr! Mae’n gymwys fel cyfieithydd ers 2001.

Dechreuodd ei yrfa fel archaeolegydd ac mae’r pwnc yn parhau yn agos iawn at ei galon. Daw rhai o eiriau neu siapiau cynharaf ein cynhanes o’r cerrig mewn siambrau claddu neu gromlechi fel Barclodiad y Gawres ar arfordir gorllewinol Môn ym Mhorth Trecastell. Mae archaeolegwyr heddiw yn dal i geisio cyfieithu ystyr y geiriau a’r ysgrifau hyn!

Tyfodd y busnes yn gyflym ac erbyn 2015 roedd nifer y cleientiaid wedi cynyddu’n sylweddol. Heddiw, mae Bla Translation yn cynnwys 8 cyfieithydd profiadol yn y swyddfa, 2 swyddog gweinyddol a nifer o gyfieithwyr annibynnol allanol sy’n cynhyrchu gwaith i’r cwmni’n rheolaidd.

Daily Post Busines Awards 2018 Winner

Datblygiadau

Mae cwmni Bla yn falch o fod mewn sefyllfa o ddatblygu ei staff, o ran gyrfa ac o ran llwyddiannau academaidd. Mae’r cwmni wedi cefnogi staff yn ariannol ar gyrsiau ôl-raddedig yn y maes cyfieithu a’r nod fydd parhau i wneud hynny wrth i ni feithrin profiad a dyfnder gwybodaeth ein gweithlu.

Nod y cwmni hefyd yw parhau i wella ei wasanaeth i’r cwsmer, cynyddu’r nifer o gleientiaid a wasanaethwn a chynnal pob elfen o’n gwaith mewn ffordd graff o ran busnes a mentergarwch. Braf felly oedd ennill cydnabyddiaeth drwy gyrraedd rownd derfynol Gwobrau Busnes y Daily Post yn 2017 ac yn wir llwyddwyd i ennill y wobr hon yn 2018!

Yn 2023, cafodd Bla Translation ei ben-blwydd yn 10 oed a pha ffordd well o ddathlu na thrwy ennill Gwobr Cwmni Cyfieithu y Flwyddyn gan yr Association of Translation Companies - dyma gyflawniad uchel iawn ei barch yn niwydiant cyfieithu'r Deyrnas Unedig ac Ewrop.

Web Jpg Logo 192X192 72Dpi

Gwasanaeth Cyfieithu Cymraeg

Mae’r ystod o waith cyfieithu a gwblheir gan Bla Translation yn eang iawn, gan gydweithio’n agos â chleientiaid o’r sectorau cyhoeddus, preifat ac academaidd yn ogystal â sefydliadau o’r trydydd sector. O bosteri i faneri i adroddiadau a maniffestos cynhwysfawr, mae Bla Translation yn cynnig gwasanaeth proffesiynol, prydlon a chywir am bris cystadleuol. Cynigir gwaith prawfddarllen a golygu yn ogystal.

Delir â phob ymholiad yn gyflym ac nid yw gwaith brys dros nos a thros benwythnos yn broblem ac ni fydd hynny’n costio mwy i’r cleient.

Mae Bla Translation yn cynnig system ‘gredyd’ hefyd yn ogystal â’i wasanaeth arferol. Mae’r system hon yn galluogi amryw o gleientiaid i gyflwyno darnau byrion a rheolaidd o waith i’w cyfieithu, ac yn hytrach nag anfonebu’r cleient am y gwaith hwn am symiau bychain o arian yn ddi-baid, mae Bla Translation yn gweithredu system ‘gredyd’ a brynir ymlaen llaw gan ychwanegu at y credydau yn ôl y gofyn.

Mae’r cwmni’n falch o’i enw da fel un hynod hyblyg. Cais munud olaf yw cyfieithiad yn aml iawn, rhywbeth a anghofiwyd gan y cleient, ac sydd ei angen yfory neu heddiw hyd yn oed – ond anaml iawn y mae Bla Translation yn methu â chyflawni tasg sydd ag amserlen afresymol! Gall diwrnod o waith arferol gynnwys cyfieithu arwyddion marchnata bachog i archfarchnad blaenllaw, cwblhau geirfa ar rywogaethau bywyd gwyllt, cyflwyniad i waith operatig dwys, neu strategaeth gynllunio gynhwysfawr i awdurdod lleol.

Waeth beth yw’r dasg dan sylw, yr hyn sy’n bwysig yw cyfieithu’r ystyr a deall safbwynt a neges yr awdur. Sicrheir hefyd y bydd darnau sydd yn dafodieithol neu sydd angen adlewyrchu ardal benodol o Gymru, yn cael eu cyfieithu gyda hynny mewn golwg bob tro.

Mae Bla Translation yn cynnig prisiau rhesymol a chystadleuol ac yn fodlon cyflwyno amcanbrisiau heb ymrwymo’r cleient i gynnig y gwaith i ni. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion.

Mae'r rhan fwyaf o'r staff yn aelodau unigol o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru tra mae eraill ar gychwyn y daith honno ac fel cwmni rydym wedi llwyddo i ddod yn aelod corfforaethol o'r Institute of Translators and Interpreters, sydd yn gorff rhyngwladol uchel iawn ei barch ac yn aleod corfforaethol hefyd o'r Association of Translation Companies (ATC) ac ELIA (European Language Industry Association).

ATC Membership Logo 002

Cleientiaid Diweddar a Pharhaus

 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Prifysgol Abertawe
 • D13 Creative
 • K-International
 • RibRide
 • Williams & Goodwin
 • Y Brifysgol Agored
 • Cartrefi Cymunedol Gwynedd
 • Coleg Gwent
 • Opera Cenedlaethol Cymru
 • Busnes Cymru
 • Age Cymru
 • Cyfeillion y Ddaear
 • Tesco
 • Prifysgol Wrecsam
 • Coleg Caerdydd a'r Fro
 • Arwerthwyr Rogers Jones
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

 • Mae Bla Translation yn aelod cymwys o'r Association of Translation Companies, sy'n rhoi hyder i'n cleientiaid eu bod yn delio â chwmni cyfieithu uchel ei barch ac sydd ag enw da.
ATC company of the year 75
Close up of the keys and letters on an old typewriter

Cyswllt

Bla Translation Ltd
Neuadd y Dref
Sgwâr Bulkeley
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7LR

Rhif ffôn: 01248 725730
Ffôn Symudol: 07920 052818
Oriau eraill a thros y penwythnos: 07920 052818

E-Bost: office@bla-translation.co.uk
Gwefan: www.bla-translation.co.uk

Bla Translation team

Nôl i'r Top