Staff

Alun Gruffydd - Cyfarwyddwr

Alun Gruffydd
Cyfarwyddwr

Mae Alun wedi bod yn cyfieithu’n broffesiynol ers iddo gwblhau cwrs ôl-raddedig mewn cyfieithu ym Mhrifysgol Bangor ac Aberystwyth bron i 20 mlynedd yn ôl a llwyddo i ymuno â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru yn ystod yr un cyfnod drwy eu cynllun arholi.

Rhwng 1992 a 2013 gweithiodd ym maes archaeoleg, amgueddfeydd a threftadaeth a sefydlodd gwmni cyfieithu Bla yn 2012 gan redeg y cwmni’n llawn amser flwyddyn ar ôl hynny, o’i gartref i ddechrau. Yn raddol, wrth i’r cwmni dyfu, llwyddodd Alun i benodi cyfieithwyr eraill i ymuno ag ef a bellach mae yna griw o 9 yn y swyddfa.

Llwyddodd Alun i ddod yn aelod personol llawn o'r Institute of Translating and Interpreting (MITI), yn 2019. Mae'r cwmni eisoes yn aelod corfforaethol.

Y Tîm Gweinyddol

Ni all yr un cwmni fodoli heb weinyddwyr medrus! Ceri ac Eirwen sy’n gyfrifol am gynnal y swyddfa gan sicrhau bod y cyfan yn rhedeg yn berffaith. Cawn ryw 50 o geisiadau bob dydd, felly mae’n dipyn o dasg!

Ceri sy’n gyfrifol am ddelio â’r ceisiadau cyfieithu a ddaw i mewn drwy’r system e-bost, gan brisio’r gwaith, sefydlu amserlen, trefnu’r cyfieithiad a sicrhau bod y cyfan yn cael ei ddychwelyd i’r cleient yn brydlon. Ceri yw eich pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw waith, ar office@bla-translation.co.uk

Eirwen sy’n cadw trefn ar yr elfennau ariannol o’r cwmni, gan godi anfonebau, sicrhau rhifau archeb a chadw llygad ar y taliadau a ddaw i mewn yn erbyn y system. Gallwch gysylltu ag Eirwen ar Eirwen@bla-translation.co.uk

Y Tîm Gweinyddol

Eirwen Hughes - Gweinyddwr Ariannol

Eirwen Hughes
Gweinyddwr Ariannol

Ymunodd Eirwen â ym mis Tachwedd 2016 fel Gweinyddwr Ariannol ar ôl iddi ymddeol o’i swydd llawn amser yn y sector addysg bellach.

Aeth i weithio yn syth ar ôl gadael ei chyfnod yn yr ysgol fel swyddog clerigol yn Swyddfeydd y Cyngor lleol gan ddatblygu wedi hynny i wneud gwaith ysgrifenyddol a swyddi gweinyddol uwch i amryw o gwmnïau. Eirwen sy’n gyfrifol am y gwaith anfonebu dyddiol yn y busnes a chadw llygad ar y taliadau.

Ceri Hughes - Gweinyddwr Cleientiaid

Ceri Hughes
Gweinyddwr Cleientiaid

Ymunodd Ceri â thîm gweinyddol Bla ym mis Mai 2018. Gydag 20 mlynedd o brofiad fel arweinydd tîm / rheolwr swyddfa, bu Ceri yn rheoli staff a chydlynu ceisiadau cyfieithu o wahanol adrannau’r Gwasanaeth Sifil.

Ceri yw ein prif gyswllt ar gyfer ein cwsmeriaid, yn cynnig dyfynbrisiau, trefnu amserlenni’r cyfieithiadau a dyrannu’r gwaith cyfieithu ymysg cyfieithwyr.

Y Tîm Cyfieithu

Mae gennym chwech o gyfieithwyr yn y swyddfa (saith efo Alun!)

Nerys a Ceri yw ein cyfieithwyr mwyaf profiadol, sef y ddwy Uwch Gyfieithydd yn y cwmni. Mae pob darn o waith yn cael ei brawfddarllen cyn ei ddychwelyd i’r cleient a Nerys a Ceri sydd yn bennaf gyfrifol am y gwaith hwnnw, yn ogystal â chwblhau gwaith cyfieithu eu hunain. Mae’r ddwy yn cynnig cymorth allweddol i weddill y cyfieithwyr.

Fel tîm o dair o gyfieithwyr cymharol newydd, Meleri, Elin ac Anna sy’n cynhyrchu llawer iawn o waith craidd y cwmni, gan amrywio o baragraffau byrion sydd eu hangen ar frys i ddogfennau mwy manwl ac adroddiadau dros gyfnod hirach. O negeseuon bachog ar gyfer archfarchnadoedd i adolygiadau cymhleth o’r byd celfyddydol, mae pob diwrnod yn wahanol ac yn cynnig amrywiaeth o heriau ieithyddol!

Yn aml iawn, mae cymaint o waith ar ein dwylo nes i ni orfod dibynnu ar amryw o gyfieithwyr annibynnol a chymwys sy’n llwyddo i’n helpu yn rheolaidd ac rydym yn ddiolchgar am eu parodrwydd bob amser.

Yn ddiweddar, rydym hefyd wedi dechrau defnyddio systemau cof cyfieithu, neu offer CAT ar gyfer ein gwaith, gan roi’r gallu i ni gynhyrchu a chydlynu mwy o brosiectau swmpus gan asiantaethau cyfieithu eraill yma yn y Deyrnas Unedig.

Y Tîm Cyfieithu

Ceri Williams - Uwch Gyfieithydd

Ceri Williams
Uwch Gyfieithydd

Ymunodd Ceri â’r cwmni ym mis Tachwedd 2015 a bellach yn un o Uwch Gyfieithwyr cwmni Bla. Cyn hynny bu’n gweithio fel cyfieithydd mewn pum ysgol uwchradd yng Nghonwy.

Mae gan Ceri radd mewn Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg o Brifysgol Bangor a chymhwyster ôl-radd mewn cyfieithu (Tystysgrif Prifysgol Cymru mewn Cyfieithu). Mae hi hefyd yn aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru. Pan nad yw hi’n cyfieithu mae Ceri yn mwynhau crwydro gyda’r plant a cherdded gyda’r ci.

Nerys Buckland Hughes - Uwch Gyfieithydd

Nerys Buckland Hughes
Uwch Gyfieithydd

Ymunodd Nerys â’r cwmni ym mis Mai 2017 ac mae hi bellach yn un o Uwch Gyfieithwyr Bla. Dechreuodd ei gyrfa fel cyfieithydd yn 2005, mewn dwy ysgol uwchradd ar Ynys Môn. Aeth ymlaen i weithio fel cyfieithydd i’r Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd, ac yna fel uwch-gyfieithydd yng Ngwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru.

Mae ganddi brofiad o gydlynu prosiectau cyfieithu, prawfddarllen, safoni terminoleg a defnyddio meddalwedd cof cyfieithu. O ran cymwysterau, mae ganddi radd dosbarth cyntaf mewn Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg o Brifysgol Bangor a chymhwyster ôl-radd mewn cyfieithu (Tystysgrif Prifysgol Cymru mewn Cyfieithu). Mae hefyd yn aelod cyflawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

Meleri Jones - Cyfieithydd

Meleri Jones
Cyfieithydd

Ymunodd Meleri â’r cwmni ym mis Medi 2017, fel cyfieithydd dan hyfforddiant, yn dilyn cwblhau gradd BA mewn Cymraeg a Rheolaeth ym Mhrifysgol Bangor. Mae Meleri ar ganol cwblhau MA mewn Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol ym Mhrifysgol Aberystwyth, cwrs uwchraddedig newydd unigryw sy’n edrych ar bob agwedd ar waith y cyfieithydd proffesiynol yn y Gymru gyfoes.

Drwy weithio mewn diwydiant fel cyfieithu, mae Meleri yn gobeithio y gall sicrhau bod y Gymraeg yn cael yr un chwarae teg â’r Saesneg, a bod deunyddiau Cymraeg, boed yn arwyddion ffyrdd neu’n fwydlenni yn bodoli. Wedi cwblhau traethawd hir ar farchnata drwy gyfrwng y Gymraeg, hoffai ddangos i fusnesau ledled Cymru pa mor fanteisiol yw defnydd o’r Gymraeg.

Anna Lewis - Cyfieithydd

Anna Lewis
Cyfieithydd

Ymunodd Anna â’r tîm yn Bla ym mis Mehefin 2018. Magwyd hi yn lleol i’r ynys, mewn pentref gwledig o’r enw Rhosybol. A hithau’n gyn-ddisgybl Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch, mae hi’n hynod o falch cael gweithio ym mro ei mebyd. Graddiodd o Brifysgol Bangor gyda gradd dosbarth gyntaf yn y Gymraeg yn 2018.

Wedi iddi fwynhau cyfieithu fel rhan o’i gradd, roedd yn benderfynol o ddilyn gyrfa yn y maes cyfieithu. Mae ganddi ddiddordeb penodol mewn cywirdeb gramadegol a safonau iaith. Dyma swydd gyntaf Anna fel cyfieithydd.

Elan Roberts - Cyfieithydd

Elan Roberts
Cyfieithydd

Ymunodd Elan â’r cwmni ym mis Mehefin 2019. Magwyd hi dafliad carreg i fyny’r lôn o’r swyddfa yn Llangefni, lle gafodd hi ei haddysg hefyd yn Ysgol Gyfun Llangefni. Mae hi’n falch iawn o allu dod yn ôl adref i weithio wedi iddi dreulio pedair blynedd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio ei gradd BA Cymraeg Proffesiynol ac yna MA mewn Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol.

Wedi cael blas ar gyfieithu yn ystod ei chyfnod yn y brifysgol, mae hi’n edrych ymlaen at ddatblygu ei chrefft ymhellach gyda ni.

Pan nad yw hi’n cyfieithu, mae Elan yn mwynhau bod yn diwtor drama i griw o blant a phobl ifanc ar yr ynys hefyd.

Margiad Dobson - Cyfieithydd

Margiad Dobson
Cyfieithydd

Ymunodd Margiad â thîm Bla ym mis Ebrill. Yn wreiddiol o Bant Glas, mae hi wedi mwynhau ysgrifennu ers iddi fod yn ddim o beth a datblygodd ei diddordeb yn y Gymraeg ac ysgrifennu creadigol wrth astudio yn Ysgol Dyffryn Nantlle. Ar ôl ennill ei Chadair gyntaf yn Eisteddfod Llanllyfni 2006, bu iddi barhau i ddatblygu ei sgiliau ysgrifennu creadigol a dod yn fuddugol mewn Eisteddfodau lleol ac Eisteddfod yr Urdd.

Graddiodd Margiad o Brifysgol Bangor gyda gradd mewn Cymraeg gan fynd ymlaen i gwblhau gradd Meistr mewn Newyddiaduraeth Ryngwladol ym Mhrifysgol John Moores, Lerpwl.

Dyma ei swydd gyntaf fel cyfieithydd ac mae hi’n awyddus i archwilio agweddau gwahanol o’r iaith a datblygu ei gallu cyfieithu.

Close up of the keys and letters on an old typewriter

Cyswllt

Bla Translation Ltd
Neuadd y Dref
Sgwâr Bulkeley
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7LR

Rhif ffôn: 01248 725730
Ffôn Symudol: 07920 052818
Out of hours and weekends: 07920 052818

E-Bôst: office@bla-translation.co.uk
Gwefan: www.bla-translation.co.uk

Bla Translation team

Nôl i'r Top